Senin, 16 April 2012

Tokoh Islam di Dunia Abad XIX - XX

Perjalanan Agama Islam sejak awal sampai kini telah melahirkan banyak tokoh penting di berbagai bidang ilmu. Sejalan dengan pesatnya perkembangan berbagai bidang pada abad XIX-XX, Islam melahirkan sejumlah tokoh, antara lain sebagai berikut. NAMA MASA_HIDUP ASAL KETOKOHAN Abduh, Muhammad 1849-1905 Mesir Pemikir, teolog, dan pembaru Islam Abdul Aziz bin Sa'ud 1880-1953 Arab Saudi Raja pertama Arab Saudi Abdurrahman, Tunku 1903-1990 Malaysia Tokoh kemerdekaan Malaysia dan sekjen pertama OKI Abdus Salam 1926-1996 Pakistan Ilmuwan muslim pertama peraih Nobel Fisika, pendiri ICTP (International Centre for Theorical Physics) Agha Khan Muhammad Syah al-Hali 1877-1957 India Imam Syiah Ismailiyah, penulis, Aga Khan ketiga) Ahmad Khan, Sir Sayid 1817-1898 India Pembaru Islam Ali Abdul Raziq 1888-1966 Mesir Ulama dan hakim syar'I (hakim agama) Ali Pasya, Muhammad 1765-1849 Mesir Pendiri negara Mesir Modern Ali Syari'ati 1933-1977 Iran Sosiolog, ahli politik, dan ahli syariat Alusi, Syihabudin Ahmad 1802-1854 Irak Ulama, mufti, dan pemikir Ameer Ali 1849-1928 India Pembaru, sejarawan, pengacara, dan guru besar hukum Islam Aqqad, Abbas Mahmud 1889-1964 Mesir Jurnalis, kritikus, dan sastrawan Arkoun, Mohammed 1928 Aljazair Pemikir Islam kontemporer di bidang teologi, filsafat dan hukum Ataturk, Mustafa Kemal 1881-1938 Turki Pendiri dan presiden pertama Republik Turki Faisal bin Abdul Aziz 1906-1975 Arab Saudi Raja Arab Saudi (memerintah 1964-1975) Farid Wajdi, Muhammad 1875-1954 Mesir Wartawan, pengarang, ahli fikih, dan pembaru pemikiran Islam al-Faruqi, Ismail Raji 1921-1986 Palestina Ilmuwan, penggagas Islamisasi ilmu pengetahuan, pendiri Pusat Pengkajian Islam Temple University, Philadelphia (Amerika Serikat) al-Fatani, Daud bin Abdullah 1718-1847 Thailand Ahli fikih, tasawuf dan ilmu kalam Faziur Rahman 1919-1988 Pakistan Cendekiawan, penulis, aktivis muslim, dan guru besar University of Chicago (Amerika Serikat) Gamal Abdul Nasser 1918-1970 Mesir Negarawan dan presiden Mesir (1956-1970) Haekal, Muhammad Husain 1888-1956 Mesir Sejarawan, sastrawan, dan negarawan Hasan al-Banna 1906-1949 Mesir Tokoh pergerakan dan pembaruan di Mesir Hassan Hanafi 1934 Mesir Filsuf hukum Islam dan guru besar Filsafat Universitas Cairo Inayat Khan, Hazrat 1882-1927 India Musikus dan sufi Iqbal, Sir Muhammad 1873-1938 Pakistan Penyair, filsuf, dan pembaru Islam al-Jabati 1753-1822 Mesir Sejarawan dan Penulis Jamaluddin al-Afghani 1838-1897 Afganistan Pembaru Islam, aktivis politik, jurnalis, dan penggerak pan-Islamisme Jauhari, Tantawi 1870-1940 Mesir Cendekiawan dan ahli filsafat Jinnah, Muhammad Ali 1876-1948 Pakistan Pendiri negara Pakistan Kemal Pasya, Namik 1840-1888 Turki Penyair, pengarang, wartawan, penulis drama, dan tokoh Usmani Muda Khomeini, Ayatullah Ruhollah 1900-1989 Iran Pendiri Republik Islam Iran Mahfouz, Naguib 1911 Mesir Sastrawan Muslim, pemenang Nobel sastra 1988 Mahmud II 1785-1839 Turki Sultan ke-33 kerajaan Usmani Malcolm X (Malik asy-Syabbaz) 1925-1965 Amerika Serikat Pemimpin muslim Afro-Amerika, tokoh Nation of Islam al-Manfaluti, Mustafa Lutfi 1876-1924 Mesir Perintis sastra Arab Modern, sastrawan dan nasionalis Mesir al-Maraghi, Muhammad Mustafa 1881-1945 Sudan Ulama, guru besar tafsir, dan mantan rektor Universitas al-Azhar Maryam Jamilah 1934 Amerika Serikat Penulis dan intelektual muslim Maududi, Abu A'la 1903-1979 India Ulama dan pemikir Islam Mernissi, Fatima 1940 Maroko Tokoh feminimisme Islam Mutanhari, Murtada 1919-1979 Iran Ulama dan filsuf Naquib al-Attas, Muhammad 1931 Malaysia Ahli filsafat, pendiri The International Institute of Islamic Thought an Civilization (ISTAC), dan pemikir Islamisasi ilmu pengetahuan Nasr, Husein 1933 Iran Pemikir IslaSyiah kontemporer Nawawi al-Jawi 1813-1897 Indonesia Ulama, penulis, dan pendidik asal Banten, menetap di Mekah Qasim Amin 1865-1908 Mesir Pemikir dan toko pembaru, terutama tentang peran dan emansipasi wanita Qutub, Sayid 1906-1966 Mesir Cendekiawan dan tokoh Ikhwanul Muslimin Rasyid Rida, Muhammad 1865-1935 Mesir Pemikir dan ulama pembaru el-Saadawi, Nawal 1931 Mesir Pendiri Arab Women's Solidarity Association (AWSA) Sabiq, Sayid 1915 Mesir Ulama di bidang fikih Shuon, Frithjof 1907 Swiss Ahli perbandingan agama dan pemimpin aliran filsafat perenial, nama muslimnya Muhammad Isa Nuruddin asy-Sya'rawi, Mutawalli 1912 Mesir Ulama dan mantan menteri agama Mesir Syaltut, Mahmud 1893-1963 Mesir Ulama dan pemikir Islam dari Universitas al-Azhar Syaukani, Muhammad bin Ali w. 1834 Yaman Ahli hadis, fikih, usul fikih, dan mujtahid Syauqi, Ahmad 1869-1932 Mesir Sastrawan Arab modern dan kolumnis surat kabar Thabathaba'I, Muhammad Husin 1903-1981 Iran Mufasir, hakim, ahli syariah dan ilmu esoteris, perancang evolusi Iran Thaha Husein 1889-1973 Mesir Sastrawan, pemikir, dan pembaru at-Turabi, Hasan 1932 Sudan Politikus, pendidik, dan tokoh Islamisasi Sudan Referensi Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, etc. Ensiklopedi Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Ahmad Qodri Abdillah Azizy, MA, Dr. A. Chaeruddin, SH., etc. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, Editor : Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, MA. Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008. Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008. Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution), Al-Quran Terjemah Indonesia, Penerbit PT. Sari Agung, Jakarta, 2004 Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007. alquran.bahagia.us, al-quran.bahagia.us, dunia-islam.com, Al-Quran web, PT. Gilland Ganesha, 2008. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, PT. Bina Ilmu, 1979. Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, dan PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008. M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 2008. Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, Jabal, Bandung, 2008. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 1999. Sumber : lihat lebih lengkap di http://al-quran.bahagia.us/_q.php?_q=sihab&dft=&dfa=&dfi=&dfq=&u2=&ui=1&nba=99

Tidak ada komentar:

Posting Komentar